Algemene voorwaarden

 1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden onder de hierna volgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard. De koper, door het feit van de koop, wordt verondersteld ze te kennen en ze te aanvaarden.
 2. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven, tenzij anders overeengekomen
 3. Indien de klant zijn order annuleert na orderbevestiging van onzentwege, en voor de aanvang van de uitvoering, zal hij binnen de acht dagen een annulatievergoeding betalen, welke forfaitair wordt berekend op 30 % van het totale bedrag van het order. Bij annulatie na de aanvang van de uitvoering zal de klant binnen de acht dagen een annulatievergoeding betalen, welke berekend wordt op 30 % tot 100 % van het totale bedrag van het order afhankelijk van het tijdstip en de gevorderde uitvoeringsstaat
 4. Eventuele klachten omtrent niet-conformiteit of zichtbare gebreken dienen bij aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na de levering aan onze maatschappelijk zetel gestuurd te worden met een duidelijk omschrijving van de gebreken. Op straffe van niet-ontvankelijkheid
 5. Al onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting op de maatschappelijke zetel te Brugge. Het aanbieden van wissels verandert de plaats van betaling niet.
 6. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12 % per jaar op het factuurbedrag.
 7. In geval van gehele of gedeeltelijk niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 150 € en maximum van 2000 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 8. De verkoper heeft het recht de levering te schorsen in geval van het onbetaald blijven van vroegere facturen. De clausule geldt eveneens in het geval van overeengekomen gespreide levering
 9. Alle verzendingen geschieden op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer deze franco geschieden
 10. Alle klachten waartoe de facturen aanleiding kunnen geven dienen per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel te worden bekendgemaakt binnen de acht dagen na factuurdatum. Na deze termijn worden ze onherroepelijk als zijnde laattijdig.
 11. Verkochte goederen blijven onze eigendom tot de integrale betaling van de verkoopprijs, zo in hoofdsom als in accessoria, zelfs indien de goederen verwerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de klant alle verlies- en vernietigingsrisico.
 12. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, worden alle goederen teruggenomen.
 13. Alleen de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd tot het oplossen van geschillen, die zouden kunnen oprijzen betreffende het voorwerp van deze factuur. Wanneer een klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen die voortvloeiden uit onderhavige overeenkomst, beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.

Vertel ons meer over uw project en bezoek onze showroom

8200 Sint-Michiels.

Altijd op afspraak
ma-do : 09u00-12u00 & 12u30-17u30
vr : 09u00-12u00 & 12u30-15u30
Zat-zon: op afspraak

BTW: BE 0478.353.223

Image 16